Search

Zavezani smo k doseganju ogljične nevtralnosti, kar jasno dokazuje dejstvo, da v zadnjih treh letih beležimo kontinuirano zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida na ravni celotnega sistema MK Group. V prihodnjem obdobju bomo k temu še posebej prispevali z novimi naložbami v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.

Spoštujemo zemljo in ohranjamo njeno rodovitnost s trajnostnimi kmetijskimi praksami. Odgovorno ravnamo do izkoriščanja vseh naravnih virov, njihova učinkovita poraba pa je sestavni del naše poslovne politike.

0 %

manj neposrednih emisij
v zadnjih 2 letih
(65.000 t CO2 manj)

0 GWh

proizvodnje električne
energije iz obnovljivih
virov v letu 2022

0 %

biološko razgradljivih odpadkov,
97,3 % oddanih
upravljavcem

0 %

manjša uporaba
pesticidov v preteklih
dveh letih

Življenjsko okolje

Naša prizadevanja za zeleno prihodnost

EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV
25% manj emisij obsega 1 in obsega 2 do leta 2026

ZELENA ENERGIJA
900 milijonov € naložb
V 1 GW zelene energije do leta 2026

RAVNANJE Z ODPADKI
5% manj komunalnih odpadkov do leta 2026

življenjsko okolje

Obnovljivi viri
energije

Vizija MK Group je „zelena“ Srbija, zato obnovljive vire vidimo kot steber razvoja energetike. Naši projekti prispevajo k energetski stabilnosti in hkrati varujejo okolje.

Družbeni vpliv
Skrb za zaposlene

Zaposleni so v središču vseh naših poslovnih procesov, kar dokazujejo programi usposabljanja in razvoja, nagrajevanja in izboljšanja korporativne kulture. Ustvarjamo opolnomočeno delovno okolje, ki temelji na načelih raznolikosti, enakosti, vključenosti in enakosti spolov.

Prisluhnemo potrebam zaposlenih z rednimi letnimi raziskavami, saj so zadovoljni zaposleni srce našega podjetja.

0 %

zaposlenih
je ponosnih, kajti delajo
v sistemu MK Group

0

ur izobraževanj
zaposlenih v letu 2022

0

tisoč € naložb
v razvoj zaposlenih
v letu 2022

0 %

žensk v strukturi
redno zaposlenih, 41,3%
na vodstvenih položajih

Družbeni vpliv

Naša prizadevanja za organizacijo prihodnosti

ENAKOST SPOLOV
50% žensk na vodilnih
položajih do leta 2026

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
95% indeks zavzetosti
zaposlenih do leta 2026

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
365 dni brez poškodb in požarov

Družbeni vpliv

Skrb za skupnost

Stremimo k razvoju lokalnih skupnosti, v katerih delujemo. Zavezali smo se, da bomo v naslednjih 5 letih namenili 5 milijonov evrov za družbeno odgovorne dejavnosti. Nadaljevali bomo s širitvijo regionalnega človekoljubnega programa »Podpora družini« za zagotovitev podpore otrokom, staršem in ukrepom za spodbujanje rodnosti. V središču našega delovanja ostajajo izobraževanje, zdravstvo in pomoč ranljivim družbenim skupinam.

0

za 7 porodnišnic
v regiji Adria v letu 2022

0

za 20 vrtcev
v regiji Adria v letu 2023

več kot 0 let

podpiramo organizacijo SOS Otroška
vas in Nurdor

več kot 0 t

donacij hrane v letu 2023

DRUŽBENI VPLIV

Naša prizadevanja za v letu 2022

PODPORA DRUŽINI IN STARŠEVSTVU

PROGRAMI, NAMENJENI OTROKOM IN MLADIM

PODPORA IZOBRAŽEVANJU

PODPORA ZDRAVSTVENIM USTANOVAM

POMOČ RANLJIVIM DRUŽBENIM SKUPINAM

Sklad Miodraga Kostića

Z donacijo v vrednosti 25 milijonov evrov bo Sklad Miodraga Kostića odprl prvi center za raziskovanje in popularizacijo znanosti v Srbiji – Palačo znanosti. Na več kot 5500 m2 bodo obiskovalcem na voljo različne znanstvene vsebine skupaj z 19 raziskovalnimi centri Fakultete za elektrotehniko Univerze v Beogradu.

Donacije vrtcem

V letu 2023 je MK Group skupaj z AIK banko rhealizirala donacije za 20 vrtcev v Srbiji, Sloveniji, Črni gori in na Hrvaškem. Donacije v skupni vrednosti 680.000 evrov so bile namenjene za obnovo in opremo vrtcev, da bi otroci lahko bivali v čim boljših pogojih in čim bolj ustvarjalnem okolju.

Korporativno
upravljanje

Kot podjetje, katerega poslovanje temelji na načelih trajnostnega razvoja, že 40 let beležimo stalno rast in ustvarjamo vrednost za zaposlene, gospodarstvo, poslovne partnerje in širšo skupnost. Družba MK Group si je ustvarila ugled odgovornega investitorja, zaželenega delodajalca, stabilnega sistema in učinkovite organizacije z optimalnim modelom korporativnega upravljanja. Doseganje ciljev je podprto z določeno organizacijsko strukturo, postopki ter korporativno kulturo, ki zaposlene povezuje s skupnimi vrednotami, poslanstvom in vizijo.

Poslanstvo

Rastemo z ustvarjanjem okolja,
v katerem se uresničujejo osebni in timski potenciali, z optimalnim vodenjem
in odgovornim ravnanjem.

Vizija

Skozi razvoj ljudi, poslovanja in družbe kot celote ustvarjamo vrednost.

Vrednote

Odličnost, Opolnomočeni zaposleni
Stalni razvoj, Sinergija

Korporativno upravljanje

Naša prizadevanja za organizacijo prihodnosti

Doseganje produktivnosti in dobičkonosnosti je podprto z jasno določeno organizacijsko strukturo, postopki in tudi s korporativno kulturo, ki temelji na vrednotah, poslanstvu in viziji, ki povezujejo zaposlene in prispevajo k doseganju poslovnih ciljev.

ESG-upravljanje

K upravljanju tem ESG pristopamo strateško: opredelili smo petletne cilje, vzpostavili sistem nefinančnega poročanja, oblikovali ESG-strukturo in ekipo, ki bo odgovorna za obvladovanje tveganj in priložnosti ESG. Še naprej bomo transparentno obveščali vse zainteresirane strani in redno spremljali napredek pri doseganju zastavljenih ciljev, da bomo prvaki trajnosti.

Ključna področja EGS-strategije družbe MK Group:

doseganje ogljične nevtralnosti in povečanje energetske učinkovitosti

varstvo okolja z ustreznim upravljanjem vseh virov

izboljšanje trajnosti znotraj vrednostnih verig

izboljšanje delovnega okolja in delovnih pogojev za zaposlene

izboljšanje življenjskih pogojev v skupnostih, v katerih delujemo

izboljšanje korporativnega upravljanja na ravni skupine

Trajnostni razvoj

Prispevanje k ciljem
trajnostnega razvoja

Prispevek družbe MK Group k ciljem trajnostnega razvoja Združenih narodov