Претрага

Još jedan ekološki korak koji sigurno menja budućnost

20.05.2013.

Zaštita ekonomski značajnih biljaka od korova, bolesti, štetnih insekata i drugih štetnih organizama postiže se pravilnom upotrebom pesticida kako hemijskog, tako i biološkog porekla. Njihova široka primena u poljoprivredi za posledicu ima generisanje velike količine pesticidne ambalaže koja se većinom karakteriše kao opasan otpad.
Neadekvatno upravljanje ambalažnim otpadom koji u sebi često sadrži ostatke opasne materije može da ima negativne posledice na životnu sredinu zbog čega u cilju rešavanja ovog problema naglasak treba staviti na prevenciju.
U skladu sa politikom zaštite životne sredine kompanije Carnex sva ambalaža od sredstava za zaštitu bilja se nakon upotrebe sakuplja, razvrstava i privremeno skladišti do preuzimanja i reciklaže.
Ostvarivanjem uspešne saradnje sa proizvođačima i distributerima pesticida, kao i ovlašćenim operaterima za upravljanje otpadom kompanija Carnex je krajem 2012. i početkom 2013. godine reciklirala značajnu količinu pesticidne ambalaže na ekološki i ekonomski prihvatljiv način.
Još jedan ekološki korak koji sigurno menja budućnost.