Претрага

Visoka efikasnost prečišćavanja otpadnih voda Industrije mesa Carnex

03.03.2014.

Industrija mesa Carnex, koja posluje u sastavu MK Group, uložila je višegodišnji rad na iznalaženju najbolje dostupne tehnike prečišćavanja otpadnih voda i tokom 2012. godine pokrenula sopstveno Postrojenje za potpuni tretman otpadnih voda (PPOV) vredno više od 2,7 miliona evra. Ovim značajnim ekološkim korakom je preuzela na sebe veliku i konstantnu odgovornost, jer potpuno prečišćavanje otpadnih voda zahteva kontinualno praćenje svih procesa, monitoring kvaliteta vode tokom njenog prečišćavanja, održavanje opreme i obezbeđenje optimalnih uslova bakterijama bez kojih voda ne bi imala odgovarajući kvalitet za ispuštanje u prirodni recipijent.

PPOV je kapaciteta 2.300 m3/dan, odnosno 40.000 ES (ekvivalentnih stanovnika).

Procesi koji se odvijaju na PPOV su fizički, hemijski i biološki tretman kako otpadnih voda, tako i organskog mulja koji se generiše kao proizvod primarnog i biološkog tretmana vode. Tokom biološkog prečišćavanja vode u SBR reaktorima (sekvencionalni šaržni reaktor) pri aerobnim uslovima odabrana kultura saprofitnih bakterija vrši razgradnju širokog spektra organskih jedinjenja i nitrifikaciju-denitrifikaciju u strogo kontrolisanim uslovima. Sa druge strane, u procesu alkalne hidrolize i razgradnje organskog mulja glavnu ulogu takođe ima koktel aerobnih bakterija koji kao rezultat svog rada daje stabilisan mulj nalik humusu koji zahvaljujući dobrim karakteristika i sadržaju organskih materija, biljkama dostupnog azota i fosfora može da se upotrebljava direktno za đubrenje poljoprivrednog zemljišta.

Efikasnost rada PPOV Carnex je visoka i zadovoljavajuća. Voda koja nastaje nakon prečišćavanja ima karakteristike, koje odgovaraju zahtevima zakonskih propisa kako R.Srbije, tako i Evropske Unije.